O nás


V našom regióne bude Európske územné zoskupenie s názvom „ Spoločný región „ pôsobiť na prihraničnom území SR a ČR . Na území SR patrí do zoskupenia 22 obcí z okresu Senica v Trnavskom kraji. Na území ČR je to Svazek obcí Letovicko a Svazek obcí Malá Haná a patria do okresu Blansko v Jihomoravském kraji.

SWOT analýza uvedených území definuje okruhy vzájomnej spolupráce a konkretizuje prvé rozdielnosti a to najmä:

  • existenia priemyselného parku v meste Senica/česká strana územia priemyselný park nemá
  • menej veľkých vodných plôch v SR/na českom území sa nachádza Letovická priehrada
  • slovenské územie má vybudované letisko v meste Senica
  • slovenská časť územia stanovuje väčší počet chránených území
  • česká strana disponuje väčším podielom kvalitnej pôdy určenej na poľnohospodárske účely
  • český región má kvalitnejšie podmienky agroturistiky s množstvom vybudovaných cyklotrás
  • na slovenskom území sú známe kúpele Smrdáky, česká strana nemá liečebno-oddychový areál s nadregionálnym významom

Tieto rozdielnosti sú jedny z prvých stanovených a pomáhajú analyzovať priemyselný , kultúrny, environmentálny stav jednotlivých území a definovať potrebné úpravy.

Významnú úlohu pri rozvoji regiónov zohráva i dvojjazyčnosť a najmä skutočnosť,že český jazyk je pre slovenského občana zrozumiteľný a naopak, čo výrazne zvyšuje úspešnosť tohto zoskupenia. Veľkou podporou je i nedávna spoločná historia, vpisujúca luďom tohto regionu podobné skúsenosti
a očakávania.


 

Čo je Európske zoskupenie územnej spolupráce?

Európske zoskupenie územnej spolupráce je organizácia , ktorá spája subjekty , za účelom vytýčenia možností vzájomnej spolupráce v oblasti kultúry , vzdelávania, športu, pracovných príležitostí , ochrany prírody a rozvoja infraštruktúry. Pomáha vytvárať silnejší pocit sociálnej a územnej súdržnosti dotknutých subjektov.

SR má v programovom období rokov 2007 – 2013 vytýčených päť takýchto projektov cezhraničnej spolupráce s bezprostredne susediacimi štátmi. Program je aplikovateľný v rámci celej EU a právne definovaný v nariadení Európskeho parlamentu a rady č.1082/2006 . SR ho prijala formou národnej opravy v zákone č.90/2008 Z.z. o EZUS a doplnení zákona č.540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.

V EU momentálne spolupracuje 15 zoskupení územnej spolupráce a viac ako 20 sa pripravuje. V SR bolo prvé registrované územie Kras-Bodva, ktoré spájalo obce SR a Maďarska. Momentálne sa o registráciu uchádzajú i ďalšie zoskupenia. Pri zakladaní zoskupenia územnej spolupráce je zostavený odporúčaný postup, ktorý obsahuje prípravnú, technickú a administratívnu fázu.

Prípravná fáza analyzuje a definuje podmienky a ciele územného zoskupenia, určuje možných členov zoskupenia. Technická fáza spracováva stanovy s prihliadnutím na vnútorný právny poriadok každej zúčastnenej strany. Administratívna fáza rieši prijatie dohovoru a stanov každým budúcim členom zoskupenia, registráciu stanov a následné nadobudnutie plnej právnej spôsobilosti európskeho zoskupenia územnej spolupráce. Pôsobnosť registrového úradu pre európske zoskupenia územnej spolupráce vykonáva od 1.1.2011 Ministerstvo Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.